title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
"สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566"

วันพฤหับดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 07.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าและร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ******************************************************** ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน พบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น การประสานการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานของส่วนราชการในรูปแบบไม่เป็นทางการ ********************************************************* (หน่วยงานเจ้าภาพเดือนมิถุนายน 2566 : กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน)
title
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 12

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 12 ------------------------------------------------------------------------- ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2566 นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 12 ในส่วนของสำนักงานทางหลวงที่ 7 และ แขวงทางหลวงในสังกัด ด้วยวิธี Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมพญาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ