title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของกรมทางหลวง โดยมุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและผลสัมฤทธิ์ของงานตามกำหนดระยะเวลาสัญญา ทั้งนี้ได้เชิญกรรมการผู้จัดการหรือผู้แทน ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ
title
ประชุมโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมัน

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรีิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานด้านอำนวยความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางหลวง ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด