title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/11/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 225
2 26/11/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2051
3 25/11/2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2359
4 23/11/2563 โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
5 18/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงชัยภูมิ
6 17/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงเทพสถิต
7 16/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงโป่งนก
8 14/11/2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
9 13/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงหนองบัวแดง
10 12/11/2563 ลงพื้นที่ตรวจดูการเชื่อมท่อ การฝังท่อส่งน้ำมัน
11 11/11/2563 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงจัตุรัส
12 10/11/2563 ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงละหาน
13 10/11/2563 ดำเนินการตรวจสภาพรถและควันดำของเครื่องจักรยานพาหนะตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5
14 09/11/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
15 28/10/2563 ประชุมการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณบ้านนายางกลัก