title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ 11/08/2566 คค 06045/พ.1/3/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน สามแยกหนองบัวใหญ่ - วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.0+125 - กม.0+500, กม.0+ 09/03/2566 ชภ.(จ) 51/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน หนองกราด - คำปิง ระหว่าง กม.23+446 - กม.29+411 08/03/2566 ชภ.(จ) 50/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.149+700 - กม.151+310 22/03/2566 ชภ.(จ) 49/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๙ ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง - วังใหญ่ ระหว่าง กม.๕๒+๗๐๐ - กม.๕๓+๒๐๐, กม.๕๓+๒๐๐ - กม 09/03/2566 ชภ.(จ) 48/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 20/04/2566 คค 06045/พ.1/2/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.148+500 - กม.151+200 08/11/2565 ชภ.(จ) 34/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.195+140 - กม.196+330 (LT.), กม.202+620 - กม.203+635 (RT.) 02/11/2565 ชภ.(จ) 36/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 05/04/2566 คค 06045/พ.1/640 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 7 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+590 (RT.), กม.9+625 - กม.10+535 (RT.) 02/11/2565 ชภ.(จ) 39/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 8 ระหว่าง กม.160+050 - กม.160+514 03/11/2565 ชภ.(จ) 46/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 5 ระหว่าง กม.33+400 - กม.34+870 (RT.), กม.36+202 - กม.41+592 (RT.) 02/11/2565 ชภ.(จ) 45/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 5 ระหว่าง กม.33+400 - กม.34+870 (RT.), กม.36+202 - กม.41+592 (RT.) 01/11/2565 ชภ.(จ) 45/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน แหลมทอง - วังใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.64+518 - กม.65+988 (RT.), กม.68+100 - กม.70+5 02/11/2565 ชภ.(จ) 44/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+500 - กม.20+705 (LT.), กม.44+274 - กม.4 02/11/2565 ชภ.(จ) 43/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 155 รายการ