title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คู่มือ สำนักบริหารบำรุงทาง
ลงวันที่ 27/04/2565

คู่มือการสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

คู่มือการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อการรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)

คู่มือการใช้งานระบบจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง

คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet (PN2020)

คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ

คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง 2550

คู่มืองานบำรุงรักษาสะพาน

คู่มือพืชพันธุ์ที่ใช้ในงาน ภูมิทัศน์ทางหลวง

แนวทางการสารวจและออกแบบงานแนวทางการสารวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet2)

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)

คู่มือการใช้งานระบบ TPMS (ระบบใหม่)

คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS)

คู่มือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพย์สินทางหลวง

คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางหลวง

คู่มือการปฏิบัติงาน ASPHALT HOT-MIX RECYCLING

คู่มือสำนักทางหลวง

คู่มือแนวทางพัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวง

คู่มือการเขียนแบบ วิศวกรรมงานทาง

คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำ และป้องกันการกัดเซาะในงานทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535

คู่มือคำแนะนำหลักเกณฑ์ การวางแผนการปฏิบัติงานบำรุงปกติ หมวดการทาง

คู่มือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง

คู่มือแขวงการทาง

คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือวิธีการคำนวนราคาต้นทุนงานคอนกรีต Class ต่างๆ ของกรมทางหลวงเพิ่มเติม

คู่มือขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบ Para Slurry Seal

คู่มือ โครงการ เข้า-ออก เมืองไม่หลง ปี 2554

คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ

คู่มือการออกแบบทาง เบื้องต้น

คู่มือผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทางฯ

คู่มือ ป้าย Knock Down 2554

คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง

คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง กรณีเกิดภัยพิบัติ

คู่มือใช้งานระบบ Plannet


'