title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส - สี่แยกโรงต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 29/09/2564 คค 06045/พ.1/EB/5/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ - สทล.6 กก.6 บก.ทล.ชัยภูมิ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเทพสถิต 14/10/2564 คค 06045/พ.1/EB/9/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/10/2564 คค 06045/พ.1/EB/8/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 1 แห่ง 14/10/2564 คค 06045/พ.1/EB/7/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 14/10/2564 คค 06045/พ.1/EB/6/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ - ตาดโตน 29/09/2564 ชภ.(จ) 3/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงน้ำอ้อม - หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 29/09/2564 ชภ.(จ) 2/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 29/09/2564 ชภ.(จ) 1/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ - ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 29/09/2564 ชภ.(จ) 4/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/08/2564 626/35/ซ/233/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ชนิด Diamond Grad ขนาด 15x15 ซม. 29/01/2564 626/60/ซ/90/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.๗๔+๗๗๐ (LT.) - กม.๗๗+๕๖๓ (LT.) 11/11/2563 ชภ.(จ) 24/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๒ ที่ กม.๙๐+๗๘๘ 13/11/2563 ชภ.(จ) 32/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๑๙๐+๘๐๐ - กม.๑๙๒+๔๐๐ 27/11/2563 ชภ.(จ) 40/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๑ ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.๕+๒๒๑ - กม.๗+๓๒๕ 24/11/2563 ชภ.(จ) 39/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 169 รายการ