title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/12/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.38+470 - กม.44+065 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/07/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+000 - กม.14+440 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/01/2565 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.11+400 - กม.12+991 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน บ้านโพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.12+360 - กม.15+234 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน บ้านโพนทอง - แก้งสนามนาง ระหว่าง กม.12+360 - กม.15+234 เปลี่ยนแปลงแผน
6 17/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ระหว่าง กม.2+000 - กม.6+738 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 17/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.67+867 (RT.) - กม.71+874 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 15/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+920 (RT.) - กม.147+531 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.134+697 (RT.) - กม.138+200 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 15/12/2564 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.76+365(RT.) - กม.77+836(RT.), กม.80+700 (RT.) - กม.82+000(RT.) และ กม.88+956(RT.) - เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ