title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ตอนหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส - สี่แยกโรงต้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 08/11/2564 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ - สทล.6 กก.6 บก.ทล.ชัยภูมิ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเทพสถิต 17/11/2564 3,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2564 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 1 แห่ง 17/11/2564 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 17/11/2564 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ และหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ - ตาดโตน 11/11/2564 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 225 ช่วงน้ำอ้อม - หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วงหนองบัวโคก - บ้านลี่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน กิจกรรมหลักปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนเพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนสายทางหลวงหมายเลข 2359 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ - ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 11/11/2564 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/09/2564 52,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/09/2564 11,637.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/09/2564 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/09/2564 10,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 22/09/2564 46,476.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 22/09/2564 11,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 998 รายการ