title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ 21/09/2563 6,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/09/2563 189,903.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 128,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 15/09/2563 5,244.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 11/09/2563 73,011.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 128,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11/09/2563 52,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,500 ลิตร 14/09/2563 32,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ในสายทางที่อยู่ในความควบคุมของหมวดทางหลวงละหาน จำนวน 219,903 ตร.ม. 27/08/2563 98,956.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2159 และทางหลวงหมายเลข 2359 จำนวน 228,870 ตร.ม. 27/08/2563 102,991.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/09/2563 20,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/09/2563 128,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อแผ่นไม่สะท้อนแสงสีดำด้าน ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 110 หลา 09/09/2563 7,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 03/09/2563 6,707.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 31/08/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 706 รายการ