title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 5 ระหว่าง กม.148+500 - กม.151+200 26/10/2565 ชภ.(จ) 34/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.195+140 - กม.196+330 (LT.), กม.202+620 - กม.203+635 (RT.) 27/10/2565 ชภ.(จ) 36/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 7 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+590 (RT.), กม.9+625 - กม.10+535 (RT.) 27/10/2565 ชภ.(จ) 39/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 8 ระหว่าง กม.160+050 - กม.160+514 28/10/2565 ชภ.(จ) 46/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 5 ระหว่าง กม.33+400 - กม.34+870 (RT.), กม.36+202 - กม.41+592 (RT.) 27/10/2565 ชภ.(จ) 45/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 5 ระหว่าง กม.33+400 - กม.34+870 (RT.), กม.36+202 - กม.41+592 (RT.) 26/10/2565 ชภ.(จ) 45/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน แหลมทอง - วังใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.64+518 - กม.65+988 (RT.), กม.68+100 - กม.70+5 27/10/2565 ชภ.(จ) 44/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 3 ระหว่าง กม.18+500 - กม.20+705 (LT.), กม.44+274 - กม.4 27/10/2565 ชภ.(จ) 43/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน แหลมทอง - วังใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.59+982 - กม.61+452 (RT.), กม.62+500 - กม.63+760 (LT.) 27/10/2565 ชภ.(จ) 42/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 6 ระหว่าง กม.153+000 - กม.153+596 26/10/2565 ชภ.(จ) 41/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 7 ระหว่าง กม.158+774 - กม.159+338 26/10/2565 ชภ.(จ) 32/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.83+721 - กม.83+722 28/10/2565 ชภ.(จ) 30/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.160+582 - กม.168+882 26/10/2565 ชภ.(จ) 29/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.8+965 - กม.10+435 (LT.), กม.38+015 - กม.38+820 (RT.) 27/10/2565 ชภ.(จ) 28/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 3 ระหว่าง กม.139+643 - กม.140+399 26/10/2565 ชภ.(จ) 40/2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 146 รายการ