title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ตอน 1 ระหว่าง กม.111+872 - กม.125+976 11/04/2563 2,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 13/03/2563 9,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/03/2563 8,272.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2563 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 8,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 09/03/2563 225,919.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 12/03/2563 22,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 10/03/2563 15,341.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.66+364 - กม.71+646 (LT) 11/03/2563 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม.139+500 - กม.144+979 (LT) 11/03/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.153+290 - กม.156+910 (RT) 11/03/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.39+500 - กม.42+280 11/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+836 - กม.80+700 (RT) 11/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.129+480 - กม.132+197 และ กม.134+836 - กม.135+890 11/03/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/03/2563 240,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 647 รายการ