title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (งบภัยแล้ง) น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 28/05/2563 144,257.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 258,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 240,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 02/06/2563 36,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาซ่อมสะพานลอยคืนสู่สภาพ หมวดทางหลวงจัตุรัส จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 21/05/2563 22,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 25/05/2563 87,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 25/05/2563 32,992.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายกา 25/05/2563 69,473.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 25/05/2563 78,747.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 440,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (งบภัยแล้ง) น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 99,994.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 171,028.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 20/05/2563 10,234.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 647 รายการ