title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+836 - กม.80+700 (RT) 11/03/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.129+480 - กม.132+197 และ กม.134+836 - กม.135+890 11/03/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/03/2563 240,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 05/03/2563 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/03/2563 87,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/03/2563 21,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 06/03/2563 8,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 24/02/2563 235,838.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1400 ลิตร 26/02/2563 36,848.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล 9000 ลิตร 28/01/2563 240,364.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/02/2563 35,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2563 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก-บ้านลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.77+836-กม.80+700 (RT) 27/02/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม-ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.153+290-กม.156+910 (RT) 27/02/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ-คำปิง ระหว่าง กม.129+480-กม.132+197 และ กม.134+836-กม.135+890 27/02/2563 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 560 รายการ