title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 36,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาจัดทำป้ายรวมใจต้านภัยแล้ง 28/01/2563 8,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/01/2563 248,454.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2563 38,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/01/2563 61,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 21/01/2563 5,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/01/2563 7,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 21/01/2563 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 21/01/2563 249,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 44,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 53,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/01/2563 22,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/01/2563 12,312.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/01/2563 14,607.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/01/2563 13,527.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 560 รายการ