title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 9,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 11,312.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/05/2563 10,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 15/05/2563 9,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 9,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 08/05/2563 20,663.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 15/05/2563 7,472.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง จำนวน 1 ราการ 24/04/2563 287,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง หมวดทางหลวงหนองบัวแดง 08/05/2563 287,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/05/2563 334,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง หมวดทางหลวงชัยภูมิ 08/05/2563 176,681.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ 08/05/2563 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/05/2563 10,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/05/2563 15,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 647 รายการ