title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 01/04/2563 57,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 9,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 01/04/2563 186,340.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 16,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 30/03/2563 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 7,425.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,500 ลิตร 30/03/2563 28,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 31/03/2563 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 27/03/2563 477,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/03/2563 15,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 5,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/03/2563 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/03/2563 8,070.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 18/03/2563 31,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว) 16/03/2563 9,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 647 รายการ