title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2519 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ) 16/03/2563 9,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก) 16/03/2563 9,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง) 16/03/2563 9,365.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 80,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 13/03/2563 5,622.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.115+619 - กม.119+664 18/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 18/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.124+070 - กม.125+000 18/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.44+340 - กม.49+385 (เป็นช่วงๆ) 18/04/2563 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.145+040 - กม.148+000 18/04/2563 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน ซับใหญ่ - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.55+525 - กม.55+701 และ กม.56+000 - 58+368 18/04/2563 7,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+664 - กม.126+617 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2435 ตอน ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+290 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2563 1,960,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 126+617 - กม. 127+649 (RT) 11/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.2+627 (LT.) 11/04/2563 1,904,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 647 รายการ