title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 02/11/2561 494,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/11/2561 144,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ๓/๘ จำนวน ๓๐ ลบ.ม. 01/11/2561 21,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/11/2561 30,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 01/11/2561 7,474.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/11/2561 110,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 01/11/2561 14,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 01/11/2561 16,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 31/10/2561 80,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/10/2561 104,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2561 5,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง หลักนำทาง จำนวน 120 ต้น 30/10/2561 57,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/10/2561 72,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,400 ลิตร 26/10/2561 42,308.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงชัยภูมิ วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/10/2561 85,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 673 รายการ