title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ผอ.ขท.ชัยภูมิ รายงานสรุปปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงชัภูมิ
ลงวันที่ 02/11/2564
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ รายงานสรุปปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบแขวงทางหลวงชัภูมิเสนอ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง (รทร.) และคณะติดตามจากส่วนกลางโดยมีคณะผู้บริหาร สทล.7 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ และรับฟังบรรยายณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7

'