title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมัน
ลงวันที่ 12/01/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรีิ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเขตพื้นที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานและกำหนดมาตรฐานด้านอำนวยความปลอดภัยต่อการจราจรบนทางหลวง ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด


'