title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 225
ลงวันที่ 27/11/2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 225 ตอน น้ำอ้อม –  หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.190+800 – กม.192+400 ในท้องที่ตำบลวังตะเฆ่ อําเภอหนองบัวระเหว ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฆ่ อําเภอหนองบัวระเหว ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง เป็นประธานในที่ประชุม


'