title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2051
ลงวันที่ 26/11/2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 25636 เวลา 09.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ – ตาดโตน ระหว่าง กม.5+221 – กม.7+325 ในท้องที่ตำบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศุกล พวงนาค ปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้แทนนายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในที่ประชุม


'