title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
ลงวันที่ 23/11/2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ จัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ในทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต – ซับใหญ่ ระหว่าง กม.49+499 – กม.50+500 และทางหลวงหมายเลข 2069 ตอน บำเหน็จณรงค์ – ซับใหญ่ ระหว่าง กม.17+300 – กม.17+734 ในท้องที่ตำบลซับใหญ่ อําเภอซับใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม


'