title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงโป่งนก
ลงวันที่ 16/11/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบงานด้านเอกสาร ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงโป่งนก เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันอีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


'