title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ลงวันที่ 14/11/2563

วันที่14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิมอบหมายให้หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย หัวหน้าหมวดทางหลวงเทพสถิต พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 186 ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา


'