title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงหนองบัวแดง
ลงวันที่ 13/11/2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบงานด้านเอกสาร ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงหนองบัวแดง เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกันอีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


'