title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงละหาน
ลงวันที่ 10/11/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบงานด้านเอกสาร ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านเอกสารของหมวดทางหลวงละหาน เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ ให้คำแนะนำ ให้เกิดความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และดำเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


'