title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ดำเนินการตรวจสภาพรถและควันดำของเครื่องจักรยานพาหนะตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5
ลงวันที่ 10/11/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงชัยภูมิร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการตรวจสภาพรถและควันดำของเครื่องจักรยานพาหนะตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคคมนาคม ณ บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชัยภูมิ


'