title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 09/11/2563

แขวงทางหลวงชัยภูมิจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง


'