title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณบ้านนายางกลัก
ลงวันที่ 28/10/2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ เป็นประธาน ประชุมการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณบ้านนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในทางหลวงหมายเลข 2354 ณ ห้องประชุมพระยาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการเสริมสร้างวินัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออำเภอเทพสถิต สถานีตำรวจภูธรเทพสถิตและผู้นำชุมชนตำบลบ้านนายางกลัก เข้าร่วมประชุม ผลการประชุมที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมวินัยการจราจรในพื้นที่ดังกล่าว


'