title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
27/04/2564 หมวดทางหลวงหนองจัตุรัส ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 27/04/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 หมวดทางหลวงจัตุรัส ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีเจลล้างมือฆ่าเซื้อ ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆของสำนักงาน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ร่วมกันทำความสะอาดของสำนักงาน พื้นที่บริเวณจุดสัมผัส เช่น ประตู เก้าอี้ ฯลฯ ตามมาตรการของ กรมทางหลวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเซื้อ COVID-19


'