title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
25/11/2563 กิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ 25/11/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 08.00 น. นายวันปิยะ  ภุมมะภูติ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ  มอบหมายให้หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองบัวแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองบัวแดง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ โดยทำความสะอาดผิวทางและไหล่ทาง ตัดหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ปลูก(โซนสีขาว ต้นแคนา ต้นกาสะลอง ต้นลีลาวดี) ในทางหลวงหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ – ตาดโตน กม.14+300 - กม.16+000


'