title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2564
ลงวันที่ 22/10/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดแขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2563 ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอนชัยภูมิ - ตาดโตน กม.14+300 - กม.16+000


'