title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
Big Cleaning Day 2563
ลงวันที่ 07/08/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดแขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ประจำปี 2563 (Big Cleaning Day 2563) บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมทั้งมอบนโยบายการปรับปรุงดูแลอาคารสำนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5 ส อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีต่อกันภายในองค์กร


'